ซื้อ-ขาย ลงประกาศฟรี

เว็บไซต์ศูนย์กลาง ลงประกาศฟรี สำหรับ ให้เช่า ซื้อ ขาย ออนไลน์ ทั่วประเทศไทย ลงประกาศ ขายของออนไลน์ ขายสินค้า โปรโมทร้านค้าและธุรกิจต่างๆ ประกาศหางาน สมัครงาน ต้องการลูกจ้าง สร้างประกาศ ขาย ให้เช่า ต้องการซื้อ อสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโด ที่ดิน ขายรถ ต้องการซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กล้อง คอมพิวเตอร์ มือถือ โฆษณาลงประกาศ คอร์สเรียนออนไลน์ การศึกษา แชร์ธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จัก

กำลังอยากขาย หรือ ให้เช่า-ซื้อ อะไรซักอย่างใช่ไหม? ลงประกาศฟรี ที่นี่

thailandclassified.net

bigbike

รับทํางานวิจัย โปรแกรม spss


ราคา ไม่ระบุ ประเภท : บริการ

รายละเอียดประกาศ

รับทํางานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รับทำ is หรือวิเคราะห์ SPSS ตามหลักสถิติ รับเขียนแผนงาน เสนอโครงเรื่อง (Research proposal)รับทำงานวิจัยอิสระ (Independent study or IS) รับทำรายงาน (Report & Assignment) รับคีย์ข้อมูล (Raw data) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยโปรแกรม SPSS รับเก็บข้อมูล (Data collection) เชิงปริมาณ โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือเชิงคุณภาพโดยทำบทสัมภาษณ์เพื่อข้อมูลเชิงลึก (in-depth interview) รับทำวิจัยสาขา การตลาด สายการแพทย์ สายวิทยาศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริการประมวลผลด้วยโปรแกรม spss ด้วยความสามารถและประสบการณ์จากงานของภาครัฐและเอกชน เรารับบริการประมวลผลข้อมูล spss สำหรับงานวิจัยการตลาด วิจัยพฤติกรรมลูกค้า ด้วยพื้นฐานหลักวิชาการทางสถิติ รับRun spss ทั้งแบบตัวแปรเดี่ยว ตัวแปรเชิงซ้อน หรือตัวแปรที่ต้องได้รับการสนับสนุนในการเก็บรวบรวมจำนวนมาก เรามีบริการคีย์ข้อมูล บริการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ * การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe) , Chi-square • การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สั...มประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r) • การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ได้แก่ ANCOVA, 2 – way ANOVA • การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัว (MANOVA) • การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple และ Multiple Regression Analysis • การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis • การวิเคราะห์การพยากรณ์ ได้แก่ Exponential - Classical Decomposition, Simple Exponential Smoothing • การสร้าง Chart หรือ กราฟ รูปแบบต่างๆ • คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับงานด่วน ประเมินราคางานก่อนดำเนินงาน ส่งตัวอย่างงานได้ที่ [email protected] หรือโทรปรึกษางานได้ที่ 084-1358082 แอดไลน์ส่งข้อมูลมาคุยก่อนได้เลยคะ ที่ ไอดี tipspss

อื่นๆ

แท็กประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

วิจัย วิทยานิพนธ์ proposal